Elever i fællesområdet

Find det, du skal bruge

Kursist på skolen

Denne side henvender sig mest til dig, der allerede er kursist/elev på skolen.

I menuen øverst kan du også finde diverse genveje. 

Nedenunder kan du finde diverse vejledninger og retningslinjer.

Brug for yderligere hjælp:

Kig ind i studiecenteret eller op på kontoret på 2. sal.
Vi står klar til at hjælpe med stort og småt.

Diverse vejledninger 

Hvis du har lånt en PC her på skolen er der ikke installeret programmer på den, det skal du selv gøre. Se vejleninger her nedenunder.

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse

og træder i kraft den 1. august 2021

Studie- og ordensreglerne er en udmøntning af bekendtgørelse nr.1338 af 09/12/2019


Lovgivning vedr. røgfri skoletid er indarbejdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 26/03/2021

 

Ferie - fridage

22

dec

Juleferie fredag d. 22.12. – tirsdag d. 2.1.2024

26

juni

Gallamiddag (studenterne) onsdag d. 26.6.2024 kl. 18-23

24

juni

Translokation - avu mandag d. 24.6.2024 kl. 10-11

28

juni

Translokation - HF fredag d. 28.6.2024 kl. 10-14

01

juli

Sommerferien starter mandag d. 1.7.2024

Se hele ferie og aktivitetsplan 2023/2024

Vores forventninger til dig

Mødepligt

Vi forventer, at du er aktiv i timerne, tager del i skolens studierelaterede aktiviteter og bidrager positivt til fællesskabet undervejs i dit uddannelsesforløb hos os. Vi ved, at det fremmer glæden og seriøsiteten i klassen og giver et positivt studieforløb for dig og dine klassekammerater.

Der er mødepligt til undervisningen krav om studieaktivitet, hvilket betyder, at du møder velforberedt op til timerne og afleverer de opgaver, der kræves, samt deltager i de planlagte prøver.

Mobiltelefon

Du må ikke have din mobiltelefon fremme i undervisningen. Ved timens start lægger du den i din taske – ikke på bordet, ikke i lommen – så du ikke bliver forstyrret af den.

Baggrunden er, at det er utrolig fristende for dig lige at checke og svare på det ene og det andet, så snart det popper op, og alle undersøgelser viser, at det går ud over din koncentration. Du husker dårligere, du lærer mindre og du er ikke aktiv i klassens samtaler og diskussioner.


Undtagelser: Der kan være enkelte dage, hvor du helt ekstraordinært er nødt til at have din mobil i nærheden, så bestemte personer kan komme i kontakt med dig. Hvis dét bliver nødvendigt, skal du aftale det med din lærer før timen starter.

Fravær

Dit fravær må ikke overstige 15 % i noget fag. Det foregår efter følgende aftaler:

Vi fører fravær for et modul ad gangen

  • Der føres fravær ved modulets/lektionens start
  • Hvis du kommer for sent, så får du 50 % fravær- men kom alligevel så hurtigt som muligt, også selv om fraværet allerede er ført
  • Hvis der ligger to eller flere lektioner i træk, føres der fravær for hver lektion
  • Hvis du går før en lektions afslutning, skrives du også fraværende

Vi vil gerne sikre, at du arbejder stabilt med faget, så du lærer mest muligt. Og samtidig vi vil gerne have en undervisning, hvor det helt almindelige er, at dem der er der også var der sidste gang, så der bliver sammenhæng.

Kursister med stort fravær ender typisk i en negativ spiral: 

stort fravær →sværere ved at følge med → mindre lyst til at deltage → større fravær → udmeldelse

Stort fravær er også et problem for hele holdet: Fagligheden falder, hvis mange af kursisterne ikke var der sidste gang. Der bliver brug for at samle op og gentage ting, som allerede er gennemgået, og det er jo både tidsspilde og kedeligt for dem, der arbejder seriøst med faget.


Undtagelser: Du kan af personlige grunde have brug for en særlig ordning, enten i en periode eller generelt. Hvis det er tilfældet, skal du snakke med studievejledningen om det hurtigst muligt.

Dit fremmøde registreres elektronisk, og som kursist kan du via Ludus Web løbende holde dig ajour med din egen fremmødeprocent. Ustabilt fremmøde eller manglende studieaktivitet, herunder opgaveaflevering, kan betyde, at du skriftligt indkaldes til samtale i studievejledningen. 
Til samtalen med studievejlederen afgøres det, om du kan fortsætte på holdet og i givet fald på hvilke betingelser. Såfremt du ikke møder frem til en indkaldt samtale, risikerer du i værste fald udmeldelse fra undervisningen og din SU afmeldes.

Har du været fraværende i en måned uden aftale med din lærer, vil du automatisk blive udmeldt af holdet og din SU afmeldes. SU vil endvidere blive afmeldt, hvis du ikke tilmelder dig de planlagte prøver, eller hvis du udebliver fra en prøve uden gyldig grund.

Antimobbestrategi

Formål

Elever/kursister på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev/kursist på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes/kursisternes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.
Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

Definition af mobning
Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng eller et fællesskab, hvor personen er nødt til at være (se dog om digital mobning nedenfor). En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.
Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:
• Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
• Socialt: fx eleven/kursisten bliver holdt udenfor fællesskabet.
• Materielt: fx eleven/kursisten får ødelagt sine ting
• Psykisk: fx eleven/kursisten bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen.
• Fysisk: fx eleven/kursisten bliver slået eller sparket.

Digital mobning
Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:
• at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
• At udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på facebook.

Tegn på, at en elev/kursist bliver mobbet
En elev/kursist, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.
I en klasse, hvor der sker mobning kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.
Forebyggelse af mobning

Ledelse og alle medarbejdere
• Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens antimobbestrategi.
• Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet.
• Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget.
• Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker.

Klasseteam og lærere
• Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers/kursisters trivsel.
• Opmærksomhed om sproget i klassen.
• Efter behov aftale fælles spilleregler for holdet.
• Ved skolestart drøfte, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.
• Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elev/kursistsamtaler om trivsel
• Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
• Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser.
• Efter behov etablere faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser.
• Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning.

Klasser, hold og enkeltelever/kursister
• Klasse/hold-arrangementer er for alle, og at alle er meldt ind i klassegrupper etc.
• Alle siger fra overfor drilleri og mobning.
• Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
• Ingen deler nøgenbilleder
• Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt.
• Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning.

Handleplan - hvad gør vi
At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres i henhold til dem. Studie- og ordensreglerne kan findes på skolens hjemmeside.
Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks sende en mail til uddannelseschefen – med kopi til lærer/team/vejledning om dette, så der kan blive udarbejdet en handlingsplan - frist indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:
• Midlertidig bortvisning af mobberen.
• Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det i videst muligt omfang, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
• Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner.
• Orientering af klassens lærere om situationen.

Ledelse/team/vejledning vil i samarbejde i løbet af de 10 dage afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil teamet udarbejde en konkret handlingsplan, der skal godkendes af uddannelseschefen/uddannelseslederen. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være:
• Møde med klassens lærere/klasseteamet.
• Møde med mobbeofferet og støttepersoner, f.eks. forældre, mentor, psykolog eller lignende.
• Orientering af klassen om situationen.
• Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
• Samtale mellem leder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
• Samtaler med en psykolog eller en mentor.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2017

Lilly Nielsen (1)

IT-vejledning

IT-vejledning - Lilly Nielsen

Alle IT releaterede problemer

Randi Iben Seidel

Net-support

Net-support - Randi Seidel

Tekniske problemer med net-undervisning

Facetune 31 10 2023 12 11 33

SU vejledning

SU-vejleder Elsebeth Smith
tlf.: 76336800
;